PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

PlakatProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2012-2014 został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program jest zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2006-2015.

Celem nadrzędnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Do celów operacyjnych należy edukacja społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy, budowanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,profesjonalizm oraz szeroka oferta form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, szkolenie służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, diagnozowanie i monitorowanie problemów przemocy domowej na terenie gminy.

Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy,rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą,mieszkańcy gminy Chełmek.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2012-2014 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Chełmek i powiatu oświęcimskiego.

Ewaluację programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu.

 

Polityka cookies

© 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, realizacja AnnDar.pl